越南籍移工送達工廠

越南籍移工送達工廠

職前教育訓練
đưa công lao động người Việt về xưởng 
hướng dẫn đào tạo công việc trước khi làm 


其他活動資訊